Incasso- & Juridisch Adviesbureau De Zuid-Hollandse Eilanden

Incasso

Mocht het reguliere debiteurenbeheer niet het gewenste betalingsresultaat opleveren, dan kunt u overgaan op incasso maatregelen. Het incasso traject is ingedeeld in 4 fasen:

- Pre-incasso fase (optioneel)
- Buitengerechtelijke fase
- Gerechtelijke fase
- Executie fase

Om deze fasen in de juiste termijnen en banen te leiden hebben wij een specifiek Incasso Informatie Systeem ontwikkeld met overzichtelijke periodieke rapportages.

Pre-Incasso fase

De eerste stap naar een effectief incasso beleid. In deze pre-incasso fase ontvangen uw nalatige debiteuren nog een allerlaatste aanmaning op uw briefpapier waarop kosteloos onze incasso-label bijgeplakt kan worden. Ook kunt u kiezen om op ons briefpapier, uzelf of door ons, uw laatste aanmaning te versturen.

Buitengerechtelijke fase

Mocht onverhoopt al uw inspanning niet het gewenste resultaat opleveren, dan willen wij gaarne onze jarenlange ervaring en deskundigheid aanwenden om uw vorderingen op vakkundige- en efficiƫnte wijze te incasseren. Centraal in deze fase staat onze persoonlijke- en consequente benadering van uw debiteur. Standaard wordt uw debiteur door ons schriftelijk in gebreke gesteld en gesommeerd aan zijn betalingsverplichtingen jegens u te voldoen, eventueel gevolgd door een tweede en derde brief. Uw vordering wordt dan vermeerderd met de wettelijke- of contractuele vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten. Wij zullen zoveel mogelijk trachten uw vordering(en) in deze fase te incasseren. Betaald de nalatige debiteur de hoofdsom, met rente en incassokosten, dan kost onze dienstverlening u nagenoeg niets.

Gerechtelijke fase

Het is mogelijk dat in de buitengerechtelijke fase geen betaling of slechts een gedeeltelijke betaling van uw vordering is te verkrijgen. Wij adviseren u dan of het verantwoord is een gerechtelijke procedure te starten, teneinde de betaling af te kunnen dwingen. De beslissing om al dan niet een dagvaarding uit te brengen, zal steeds door u worden genomen. De debiteur zal dan voor de (kanton)rechter worden gedagvaard en bij een veroordeling zullen doorgaans de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van uw debiteur komen. Dankzij de in ruime mate aanwezige kennis van het procesrecht en alles wat daarmee samenhangt, zijn wij in staat een grote verscheidenheid aan procedures bij de betreffende instanties te voeren. Gewoonlijk vragen wij een voorschot voor de primair te maken proceskosten bestaande uit dagvaardingskosten, griffierechten en salaris procesgemachtigde.

Executie fase

Wanneer de debiteur door de (kanton)rechter tot betaling is veroordeeld, dan stellen wij de debiteur nog in de gelegenheid gevolg te geven aan de veroordeling, bij gebreke waarvan door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder het onderhavige vonnis zonodig middels beslaglegging ten uitvoer wordt gelegd. Het gehele traject vanaf de buitengerechtelijk tot en met de executiefase wordt door ons verzorgd en bewaakt.